Öztürk Hukuk & danışmanlık Büromuz; sonuç odaklı bakış açısıyla çalışan kurumsal, seçkin biçimde hizmet veren bir hukuk bürosudur. Bize ulaşın hukuksal ve etkili Çözümler Deneyimli ve başarılı faaliyetleri ile kurumsallaşmayı başararak, güvenilir ve prestijli hukuk bürosu haline gelmiştir. Hakkımızda

Hukuksal Çözümler

Tarafsız bir üçüncü kişinin taraflara, uyuşmazlığı çözme konusunda yardımcı olduğu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın ortadan kaldırılması için hukuki çözümler ürettiği, engin hukuki bilgi gerektiren çalışmalar bütünüdür.

Hukuki Süreç Yönetimi

Sorunların hukuki yollarla çözümlenmesinde, yasal düzenlemeleri takip ederek işleyiş uygunluğunun oluşmasına  hizmet veren, sözleşmeleri hazırlayan ve yorumlayan tüm çalışmalardır.

Hukuki Danışmanlık

Geniş ve sıkça değişen yasal mevzuata uyum sağlayarak, iş hayatındaki ilişkilerimizi güvenli bir hukuki zemin içerisinde sürdürebilmeyi sağlayan kapsamlı hukuki hizmetler bütünüdür

Öztürk Hukuk ve Danışmanlık

Öztürk Hukuk ve Danışmanlık bürosu, uzun yıllardır müvekkillerine Avukatlık ve Hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında, müvekkillerinin hukuki sorunlarının, verimli ve doğru şekilde çözümlenmesini amaçlamaktadır

Kurucu Avukat

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Öztürk Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu; temsil ettiği müvekkillerin ihtiyaçlarına uygun hukuki danışmanlık hizmetini sunabilmek için, uyuşmazlık esnasında olduğu gibi, uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmetleri ile de müvekkillerimiz aleyhine oluşabilecek hukuki risklerin tespiti ve en aza indirgenmesini amaçlamaktadır.

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık

KVKK Uyumluluk Süreci Danışmanlığı

Bilirkişilik Hizmetleri

Arabuluculuk Hizmetleri

Çalışma Alanlarımız

Öztürk Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu, uzun yıllardır müvekkillerine Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık hizmeti vermekte ve faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında, müvekkillerinin hukuki sorunlarının, verimli ve doğru şekilde çözümlenmesini amaçlamaktadır.

Aile Hukuku

Ceza Hukuku

Miras hukuku

Ticaret Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Sigorta Hukuku

Merak Ettiğiniz ve Danışmak İstediğiniz

Tüm İstek ve Şikayetleriniz için :

0322 502 5949
info@ozturkhukukdanismanlik.com
·   Pzt- Cum 08:30-17:30

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

“AYDINLATMA METNİ”

İnternet sitemizi kullanmanız dolayısıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat kapsamında birtakım verilerinizin toplanması, saklanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamına dahil başkaca işlemlerin detayı ve amacı hakkında, veri sorumlusu olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Genel Bilgiler

İlgili mevzuata göre, “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. “Özel nitelikli kişisel veri” ise kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. İşbu Aydınlatma Metninde, özel ve/veya genel nitelikli olma ayrımı yapılmaksızın, her neviden veri için “Kişisel Veri” ifadesi kullanılacak olup durumun gereğine göre özel nitelikli kişisel verilerin de bu ifade kapsamına dahil edilebileceğini belirtmek isteriz. Keza, internet sitemizi kullanırken size daha efektif hizmet sağlayabilmek adına çerezler, web işaretçileri ve benzeri uygulamaları da kullanabilmekteyiz. Çerez kullanımının durdurulmasını tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek her zaman sağlayabilirsiniz. Çerez kullanımının durdurulması, internet sitemizdeki bazı fonksiyonların kullanımını sınırlandırabilecektir.

Kişisel veriler toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarılma, sınıflandırılma ya da kullanılmasını engelleme ve sair kapsamda veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem ise KVKK kapsamında “kişisel verilerin işlenmesi“ olarak değerlendirilmektedir.

Kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri tanımına uygun bilgilerinizi Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu (Veri Sorumlusu) olarak bizimle paylaşmanız durumunda, onay kutucuğunu işaretleyerek bu verilerinizin işlenmesi için açık rıza verdiğinizi belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebepleri

İnternet sitemizi kullanırken birtakım kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatımız ile bizimle paylaşmanızı talep edebilmekteyiz. İşbu kişisel verileriniz fiziksel olarak sözlü veya yazılı şekilde toplanabileceği gibi, elektronik ortamda da toplanabilir. Keza, kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla doğrudan tarafımızca toplanabileceği gibi, Veri Sorumlusu adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından veya ifa ettiğimiz iş ve hizmetin bir gereği olarak destek aldığımız ulusal/uluslararası kişi ve kuruluşlar ile diğer 3.kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitemiz, blog mesajları, iletişim formları, iş/staj ve sair başvuru formları, bilgi formları, video konferans ve/veya online hukuki danışmanlık hizmeti esnasında kaydedilebilen ses ve/veya video kayıtları, telefon görüşmesi ve/veya telekonferans esnasında kaydedilebilen ses kayıtları, kısa mesajlar, WhatsApp, sosyal medya vs kanallarıyla gerçekleştirilenler başta olmak üzere her türlü iletişim kanalları aracılığı ile toplanabilmektedir. Bu verileriniz elektronik ya da internet tabanlı araçlar ve sair vasıtalar kullanılarak otomatik yöntemlerle elde edilebildiği gibi, tarafımıza sunduğunuz formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi yöntemlerle de elde edilebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Kişisel verileriniz, yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca, hukuka, iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarla ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte olup ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu olarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, yerine getirmekte olduğumuz her türlü hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile gerektiğinde işe/staja alım süreçleriyle bağlantılı ve ölçülü olarak söz konusu hizmetlerden faydalanmanız, hak ve menfaatlerinizin korunması ve sair amaçlar ile KVKK ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlenebilecek, hizmetlerimiz kapsamında ve ilgili mevzuata uygun olarak UYAP sistemi başta olmak üzere, adli, idari vb. kurumlara ve/veya yetkili kıldıkları kişi ya da merciler ile somut olayın şartlarına göre yurtdışında olup olmamasından bağımsız olarak ilgili üçüncü kişi ve kurumlara aktarılabilecek ve ilgili mevzuatta belirlenen süreler boyunca saklanıp gerekli işlemlere tabi tutulabilecektir.

Ağ Sunucusu Veri Günlüğü

İnternet sitemize giriş yapmanızın kaçınılmaz bir sonucu olarak, veri günlüğü olarak tanımlanan ve aşağıda listelenmiş olan verileriniz, ağ tarayıcınız tarafından internet sunucumuza otomatik olarak aktarılmakta ve onayınız aranmaksızın veri günlüğü kayıtlarına kaydedilmektedir:

Giriş tarihi/zamanı
Başvuru internet sitesinin URL’si
Alınan dosyalar
İletilen veri miktarı
Tarayıcı tipi ve versiyonu
İşletim sistemi
IP adresi
İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı
Veri günlüğü internet sitemizin sizin için daha kullanışlı hale getirilebilmesi amacıyla istatistiki bilgi sağlamak için kullanılmakta olup, takiben derhal silinir.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un ilgili maddesine uygun olarak, kişisel veri güvenliğinizin sağlanması için hukuka aykırı olarak işlenmelerini ve erişilmelerini önlemek ve muhafazalarının sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirler Veri Sorumlusu olarak tarafımızca alınmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna dair bilgi talep etme;
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda silinmesini yahut yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
Kişisel verilerin KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen hakların kullanımıyla veya genel olarak Aydınlatma Metnimizle alakalı daha detaylı bilgi talepleriniz için “İletişim” sayfamızdan ulaşılabileceğiniz “İletişim Formu” aracılığıyla veya ıslak imzalı olarak “ Reşatbey Mah. Ordu Cad. 62006 Sk. Florya Cadde Evleri No:3/23 Seyhan/Adana/Türkiye” adresine ulaştırmanız ya da info@ozturkhukukdanismanlik.com e-posta adresine konu kısmında “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Öztürk Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu’na yukarıdaki şekillerde iletmeniz durumunda talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede sonuçlandıracaktır. İlgili işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret, Öztürk Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu olarak tarafınızdan tahsil edilecektir.