By

Arb. Av. GÜL ÖZTÜRK
ZDS kapsamında zeyilname yapılmadığı gerekçesiyle eski tarifeden ödeme alıp da, yeni tarifeden tazminat talebi için Sigorta Tahkim Komisyonuna (STK) kimler dava açılabilir: 1) Evi yıkılan veya yıkılacak olup ta eski tarife üzerinden tazminat alanlar, 2) Deprem nedeniyle konutu kısmi hasarlı (az veya orta hasarlı konutlarda) olup da, toplam hasar tutarı (binadaki merdiven, asansör, çatı, bahçe duvarı gibi...
Devamını Oku
DASK EKSİK ÖDEME
KARAR İNCELEMESİ 05.06.2023 Tarihli Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Kararı İlgili uyuşmazlığı çözüme kavuşturmakla görevli Hakem Heyeti, aşağıda incelemesi yapılacak olan karar ile zorunlu deprem sigortası ile ilgili emsal nitelikte bir karara imza atmıştır. Kararın incelenmesine geçmeden önce kararın anlaşılabilmesi için başta Doğal Afet Sigortalar Kurumu ve zorunlu deprem sigortaları olmak üzere Türkiye’deki deprem kaynaklı...
Devamını Oku
Belirli bir işin bir bölümünde ve eklentilerinde iş alan ve o işyerinde ve eklentilerinde kendi adlarına işçi çalıştıran işveren sıfatına sahip kişiler alt işveren olarak tanımlanmaktadır. Yasadaki tanıma göre, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde...
Devamını Oku
1. Genel Olarak  Kira Sözleşmesi; kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 300. maddesinin ikinci fıkrası ile belirli süreli kira sözleşmelerinin tanımına yer verilmiştir. Bu hükme göre; kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona...
Devamını Oku
Arabuluculuk, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Arabulucu; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren kişilerdir. Tarafların çözüm...
Devamını Oku
İşçinin iş ilişkisi boyunca en önemli borçlarından biri sadakat borcudur. Sadakat borcu, işverenin ve iş yerinin çıkarlarını koruma ve gözetme yükümlülüğüdür. İş ilişkisinin devam ettiği sürede sadakat borcu kapsamında işçi işverenle rekabet etmeme borcu altında bulunmaktadır. Zira işçi işyerine ait iş ve üretim sırları ile müşteri portföyü gibi birçok bilgi edinmiş olabilir. Bu bilgilerin dışarıya...
Devamını Oku
Olağanüstü kanun yolu olarak Hukuk Muhakemesi Kanunu 374-381 maddeleri arasında düzenlenen Yargılamanın İadesi mahkemece verilmiş kararın değişmesine neden olabilecek yeni delillerin ve olayların yaşanması durumunda, her iki tarafın yargılamanın iadesi başvurusunda bulunmasını mümkün hale getirir. Yargılamanın iadesinde; tarafların aleyhlerine yalancı şahitliğin yapıldığı, sahte belgelerin kullanıldığı, mahkemenin usulüne uygun düzenlenmediği gibi durumların ispatlanması, her iki tarafın...
Devamını Oku
Doktor Hatası (Malpraktis) Nedir? Malpraktis olarak adlandırılan doktor hatası, doktorun kendisinden beklenen dikkat ve özene aykırı davranışları nedeniyle meydana gelen bedensel/manevi zararlardan ibarettir. Örneğin, doktorun teşhis aşamasında hatalı değerlendirmeyle yanlış teşhis yaparak yanlış tedavi uygulaması ve bu nedenle hastanın bedensel olarak zarara uğraması hali tipik bir doktor hatasıdır. Bu örnekte, kişi hem asıl hastalığı tedavi...
Devamını Oku
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 2017/19812 ESAS – 2018/1242 KARAR) Davacı vekili, davacının iş aktinin ….tarafından haksız feshedildiğini, cumartesileri dahil çalıştığını, normal mesaisinin 08:00-17:30 olmasına rağmen işin uzaması nedeni ile 22:00/23:00/24:00 saatlerine dek çalıştığını, bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel tatil...
Devamını Oku
SERİ MUHAKEME NEDİR? Seri muhakeme usulü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 250. maddesinde düzenlenmiştir. Kanunda açıkça düzenlenen suçlarla sınırlı olarak yine kanunla belirtilen koşullarda uygulanabilecek istisnai bir muhakeme yöntemidir. Seri yargılama usulü, kamu davası açılması için yeterli şüphe olmasına rağmen kamu davası açmak yerine başvurulan özel bir yargılama usulüdür. Seri muhakeme usulüne, tâbi olduğu...
Devamını Oku
1 2