DASK Tarafından Eksik Ödeme Yapılması Halinde Zorunlu Deprem Sigortası İçin Sigorta Tahkime Başvuru

ZDS kapsamında zeyilname yapılmadığı gerekçesiyle eski tarifeden ödeme alıp da, yeni tarifeden tazminat talebi için Sigorta Tahkim Komisyonuna (STK) kimler dava açılabilir:

1) Evi yıkılan veya yıkılacak olup ta eski tarife üzerinden tazminat alanlar,

2) Deprem nedeniyle konutu kısmi hasarlı (az veya orta hasarlı konutlarda) olup da, toplam hasar tutarı (binadaki merdiven, asansör, çatı, bahçe duvarı gibi ortak alanlarda yapılacak onarımların sigortalıya düşen pay dahil) poliçede yazılan sigorta bedelini aşanlar,

3) Poliçe başladıktan sonra mükerrerlik (a), orta veya ağır hasar durumunun sigortalı tarafından kasıtlı olarak yanlış beyan edilmesi (b), sigorta süresi içinde sigorta konusu yerde mevzuata aykırı değişiklik yapılması (c), sigortalı yerin deprem dışında başka bir nedenden dolayı ortadan kalkması (d) ve sigortalı yerin Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışına çıkması (e) halleri dışında bir gerekçe ile ZDS poliçesi iptal edilenler.

Eski tarifeye göre belirlenen sigorta bedeline göre %15 veya %50 alıp da hasarları karşılananlar, başka bir deyişle ödenenden daha fazla hasarının olduğu ispat edilemeyeceklerin dava açmaması önerilir.

Eksik onarım bedeli nedeniyle açılacak davalar:

Kısmi hasarlarda, toplam hasar tutarı (binadaki merdiven, asansör, çatı, bahçe duvarı gibi ortak alanlarda yapılacak onarımların sigortalıya düşen pay dahil) DASK’ın ödediği tutardan fazla olanlar, konut içi ve/veya ortak alan detaylı resimleri, videoları, faturalarla, konut ortak payı için ayrıca apartman yönetim kurulu kararı, ödeme dekontu gibi ispatlayıcı belgelerle birlikte ek tazminat için dava açabilirler.

Kredi süresince yapılan ZDS poliçelere ilişkin bankalara karşı Tüketici Mahkemelerinde açılabilecek davalar:

1) Banka konut kredisi verirken konutun gerçek metrekare bilgisine sahip olduğu halde gerçek brüt m2 (dış duvarlar dahil konut içi brüt m2 ve binadaki merdiven, asansör, çatı, bahçe duvarı gibi ortak alanlarda sigortalıya düşen brüt m2 payı toplamı) üzerinden ZDS sigortasının yapılmaması. Bu kapsamda bankaların konutun net m2, ortak alan payı hariç brüt m2, dış duvar payı hariç konut içi brüt m2 ve kredi tutarına uygun daha düşük bir m2 üzerinden ZDS yapması hatalı olacağı düşünülmektedir.

2) Kredi süresince ZDS poliçelerinin yenileme işlemlerini gerçekleştirmemesi.

3) Sigorta süresince zeyilname yapılmaması. Bankaya karşı da zeyilnamenin yapılmaması nedeniyle dava açılabilir, ancak mevcutta DASK’a karşı STK’da dava açmışsanız, bankaya karşı ayrıca dava açmanıza gerek olmadığı düşünülmektedir.

4) Yargıtay kararlarına rağmen bankaların kısmi hasarlarda daini mürtehin kapsamında DASK’ın ödediği tazminatın tamamını veya bir kısmını alması.

5) Poliçenin yukarıda sayılan yasal gerekçeler dışında iptal edilmesi.

6) Zeyilname mevzusu nedeniyle DASK’a karşı dava açılması için dain mürtehinlik nedeniyle talep edilen muvafakatnamenin Banka tarafından verilmemesi nedeniyle sigortalının kayba uğraması.

Sigorta Tahkim Komisyonuna (STK) dava açılmasının aşamaları:

BİRİNCİ AŞAMA: DASKA BAŞVURMAK

Sigortacılık Kanununa göre Tahkime dava açmak için, aşağıdaki örnek dilekçe gibi bir dilekçe ve ekleri ile ek tazminat tutarını DASK’tan talep edilmesi ve talep gününden sonraki günden başlayarak 15 iş (Pazartesi – Cuma arası) günü geçmesi veya bu süre zarfında ret edilmesi gerekmektedir.

“info@dask.gov.tr ” ve “https://dask.gov.tr/tr/daska-mesajim-var ” bölümlerinden yazılacak talep dilekçe örneği;

…. nolu Zorunlu Deprem Sigortası poliçem kapsamında tarafıma eski tarife üzerinden … TL ödeme yaptınız. Ancak, ne mevzuatınızda ne poliçe üzerinde ne de sitenizdeki duyurunuzda zeyilname yaptırılması gerektiğine dair bir yükümlülükten bahsedilmediği için zeyilname yaptırmadım. Aynı şekilde Türk Ticaret Kanunu’nun “Aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 1423 üncü maddesindeki; “(1) … Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince sigorta ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri sigortalıya yazılı olarak açıklar.” hükmüne aykırı şekilde tarafıma yazılı bildirim yapılmamıştır. Bu nedenlerle 25/11/2022 tarihinde Resmi Gazetede ilana edilen yeni tarife üzerinden  …. TL ilave tazminatın tarafıma ödenmesini talep etmekteyim.

Ad Soyadı (İmza)

IBAN:…

Ekler:

Nüfus Cüzdan Örneği

Tapu sureti

Poliçe

Ödeme dekontu,

ÇŞB kararı.

İKİNCİ AŞAMA: SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURMAK

1.ADIM: Tahkimde dava açmak koşulunu elde ettikten sonra ilk olarak dava talep tutarınıza göre belirlenen başvuru harcını yatırın.

Dava iki şekilde açılabilir.

Belirsiz alacak davası: HMK 107 nci maddesine göre alacaklının, davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerinin tam ve kesin olarak belirlenemeyeceği yahut bunun imkansız olması halinde, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle açacağı davaya verilen isimdir.

Kısmi alacak davası: HMK 109 ncu maddesine göre bütün alacağın aynı hukuki ilişkiden doğmuş olması ve bölünebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Bu kapsamda, zeyilname yok diye ödenmeyen tutar belirli olduğu için hukukçular belirsiz alacak davası açılamayacağını beyan etmektedir. Bu durumda kısmi dava açılması en doğru dava olacaktır. Davayı kaybettiğinizde Asgari Vekalet Ücretinin 1/5 kadar DASK avukatlarına vekalet ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle, çoğu avukat düşük bir tutar (örn. 100 TL) üzerinden kısmi dava açmaktadır.

01.02.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek olan başvuru ücret tarifesi.

Uyuşmazlığa Konu Miktar (TL)Başvuru Ücreti (TL)
0 –  5.000320
5.001 – 10.000715
10.001 – 50.0001030
50001- ….Uyuşmazlık tutarının %1,5’u ( En az 1030 TL olmak üzere)

T.C. Ziraat Bankası Bağlarbaşı Şubesi TR080001000824502567015015 numaralı hesaba yatırılması gerekmektedir (Şube Kodu: 0824).

Başvuru ücretini yatırdıktan sonra banka dekontunun bir örneğini gerekli diğer belgelerle birlikte Komisyona ulaştırmayı unutmayınız.

Tebligat ücreti: Komisyon başvuru anında ilerde size yapacağı tebligatlara ilişkin ücret talep etmektedir. Buna ilişkin tutarı da ödemeniz ve dekontu Tahkime ibraz etmeniz lazım.

Komisyona yatırılacak ücretlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

– Başvurunuzun hiç bir aşamasında Komisyonca Kredi kartı bilgileriniz istenmemektedir.

 Komisyona yapılan başvuru sonrasında, uyuşmazlık tutarının arttığı durumlarda (ıslah) eksik bir harç görüldüğünde Komisyon yetkili personel veya dosyanın ilgili hakeminin kurumsal mail adresinden tarafınıza bildirim yapılmakta olup, hiç bir surette Komisyon banka hesap numaralarının haricinde bir hesaba ücret istenmemektedir.

 Bilirkişi görevlendirilmesine karar verildiğinde, kurumsal mail adresimizden tarafınıza ara karar gönderilmektedir. Ara kararı incelendikten sonra bilirkişi ücretinin yatırılması düşünülüyorsa ara kararda belirtilen Sigorta Tahkim Komisyonu hesaplarına yatırmanız gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi, aksi bir taleple karşılaştığınızda doğrudan Komisyonla irtibata geçilmesi rica olunur.

2.ADIM: Başvuru Formunun Doldurulması ve Eklerinin Tamamlanması

http://www.sigortatahkim.org/    sitesinde “Online Başvuru Yap” bölümünü tıklayarak e-devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA

Başvuru Sahibi: XXXX XXXX
Başvuran Vekili:
Sigorta Kuruluşu (Aynı uyuşmazlıkla ilgili birden fazla kuruluşla ilgili başvuru yapıldığında tüm kuruluşlar buraya yazılabilir):DASK
Poliçe Türü (trafik, kasko, yangın, hayat branşı sağlık veya hastalık vb.):Zorunlu Deprem Sigortası
Uyuşmazlığa Konu Poliçe No:xxxxxxxxxxxx
Talep Konusu  (üstte bulunan poliçe türüne ek alt talep konusu örnek: -trafik – araç hasarı, trafik  değer kaybı, trafik – destekten yoksun kalma, trafik- sürekli maluliyet veya geçici maluliyet vb.):Bakiye tazminat (Yeni tarife farkı)
Uyuşmazlık Tutarı   (Sisteme girilen uyuşmazlık tutarı ile bu alana girilen uyuşmazlık tutarı aynı olmalıdır:100 TL
Riziko (hasar) tarihi:06/02/2023
Sigorta kuruluşu kısmi bir ödeme yaptı mı ?Yapıldı ise yapılan ödeme tutarı ve ödeme tarihi:EVET
xx/xx/2023

UYUŞMAZLIK KONUSU :

“… nolu Zorunlu Deprem Sigortası poliçem kapsamında tarafıma eski tarife üzerinden … TL ödeme yapılmıştır. Ancak, ne ZDS mevzuatında ne poliçe üzerinde ne de DASK sitesindeki yeni tarife duyurusunda zeyilname yaptırılması gerektiğine dair bir yükümlülükten bahsedilmemiştir. Aynı şekilde Türk Ticaret Kanunu’nun “Aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 1423 üncü maddesindeki; “(1) … Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince sigorta ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri sigortalıya yazılı olarak açıklar.” hükmüne aykırı şekilde tarafıma yeni değişikliğine ilişkin yazılı bildirim yapılmamıştır. Bu nedenlerle 25/11/2022 tarihinde Resmi Gazetede ilana edilen yeni tarife üzerinden … TL ilave tazminatın tarafıma ödenmesini talep etmekteyim.”

NETİCE TALEP:

Bu kapsamda HMK 109 ncu madde kapsamında fazlaya ilişkin haklarımı saklı kalmak üzere şimdilik 100 TL tazminatın temerrüt tarihinden itibaren avans faizle ödenmesini, yargılama giderlerin karşı tarafa yükletilmesini talep ediyorum.

İSİM SOYİSİM

İMZA

Başvuru Formu dışında Hakem veya Hakem Heyetinin karar vermesi için gerekli belgeleri ekleyin.

DASK Başvuru Dilekçesinin Ekran Görüntüsü (DASK başvurduğunuzun ispatı gerekmektedir. Birinci aşamadaki başvurunun ekran görüntüsü veya kargo ile gönderilmesi halinde kargo teslim edilme dokümanı)

Nüfus Cüzdan Örneği

Tapu sureti

Başvuru harcı dekontu.

Poliçe

Ödeme dekontu,

ÇŞB kararı.

3.ADIM: Hakem Aşaması

Başvuru formu ve ekleri ile birlikte STK ya başvurduktan sonra en az 2-3 aylık bir bekleme süresi sonrası başvurunuz bir Hakeme veya 3 kişiden oluşan Hakem Heyetine sevk edilir. Eğer başvuru koşullarınıza uymazsanız, hakem veya hakem heyetine sevk edilmeden başvurunuz ve başvuru ücretiniz iade edilir. Bu durumda eksikliği gidererek ilk aşamayı yenilemeniz lazım.

Hakem/Hakem heyeti aşamasında aşağıdaki 4 şekilde gelişme yaşanabilir:

-Hakem dosyayı bilirkişiye gönderebilir; bu durumda, bilirkişi ücretini ödeyip bilirkişi raporunun gelmesini beklemek gerekmektedir. Bilirkişi raporu geldiğinde, muafiyet sonrası belirlenen tazminat tutarını ıslah etmek amacıyla dilekçe verilerek talep tutarının belirlenen tutara yükseltilmesi gerekmektedir. Yükseltilen talep tutarı üzerinden yukarıda belirtilen harç tablosuna göre ıslah harcının yatırılması da gerekmektedir. Örneğin, talep tutarınız 100.000 TL yükseltildiğinde toplam harç 1.500 TL (100.000 TL * 0,015) olarak çıkar. Daha önce ödenen 650 TL başvuru ücreti düşüldüğünde ise şu anda ödenmesi gereken ıslah harcı 850 TL’dir.

-İkinci bir olasılık olarak, hakem sizden son beyanınızı vermenizi isteyebilir. Bu durumda, yukarıda anlatıldığı şekilde ıslah dilekçesi ve ıslah harcı ödeme dekontunu sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

-Üçüncü bir ihtimal ise hakemin talep ettiğiniz tutar üzerinden karar verebilir. Bu durumda, itiraz süreci sonrasında geri kalan tutar için yukarıda belirtilen süreçleri yenileyerek Tahkimde ikinci dava açmanız gerekir.

Dördüncü ihtimal talebiniz red edilirse, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun 9 nolu Duyurusunda “Alacağın toplam tutarının itiraz sınırını aştığının açıkça anlaşılması halinde, uyuşmazlık değeri itiraz sınırının altında olsa dahi, karara yapılan itiraz başvurusunun Komisyonumuzca kabul edilmesine karar verilmiştir.” denildiği için, ister 100 TL üzerinden isterse 15.000 TL (normalde itiraza götürme sınırı) üzerinden dava açın, tazminat talebiniz red edilirse, söz konusu kararı itiraza götürebilirsiniz.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: İTİRAZ  AŞAMASI

Sigorta Hakem Kararına/Sigorta Hakem Heyet Kararına karşı davacı (siz) veya davalı DASK ayrı ayrı itiraz edebilir. İtirazın nasıl yapılacağını http://www.sigortatahkim.org/ sitesinden öğrenebilirsiniz.

DÖRDÜNCÜ AŞAMA: TAZMİNATIN TAHSİL EDİLMESİ

Sigorta Hakem Kararı veya Sigorta Hakem Heyeti Kararı lehinize ve DASK bu kararı 10 gün içinde itiraza götürmediyse Karar kesinleşmiştir. Taraflardan biri Kararı itiraza götürdükten sonra İtiraz Hakem Heyeti davacı lehine karar verirse ve DASK bu kararı 10 gün içinde Yargıtay’a temyize götürmediyse Karar kesinleşmiştir. Aksi halde Yargıtay aşamasını da beklemeniz gerekmektedir. Sonuçta, kesinleşmiş karar için DASK’ı arayıp ödenmesini talep edin, bu şekilde ödemezlerse icra dairesine gidin ve icra yoluyla tazminatı tahsil edin. Ancak DASK’ın malları kanunen haciz edilememektedir.

Related Posts

Leave a Reply